OFICJALNY SKLEP Przykładowy tekst

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KPS SKRA BEŁCHATÓW S.A. I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Sprzedawca –Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie (97-400) przy ul. Dąbrowskiego 11A, 97-400 Bełchatów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000223371, NIP: 7692040952,REGON:592295301.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.skra.pl
3. Klient – każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież, akcesoria (gadżety klubowe).
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie.
7. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
8. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie www.sklep.skra.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem.
9. Rejestracja – jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
10.Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
11.Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji.
12.Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.
13.Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Uwaga Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW: sklep.skra.pl prowadzony jest przez KPS SKRA BEŁCHATÓW S.A., z siedzibą w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11A, 97-400 Bełchatów, nr NIP: 769-20-40-952, nr REGON: 592295301.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
3. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
7. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu internetowego. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
-dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika;
-co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną;
-sposób płatności;
-koszty transportu;
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym numeru telefonu celem umieszczenia go na liście przewozowym firmy kurierskiej doręczającej zamówienie.
3. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
4. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy określonych w niniejszym dokumencie pkt .5.
6. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.
7. Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem.
8. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto:
KPS SKRA BEŁCHATÓW S.A. PKO Bank Polski
nr rachunku: 44 1440 1257 0000 0000 0886 1088
9. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (wyświetlany po jego złożeniu).
10. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto.
11. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
12. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie (w przypadku przedpłaty).Maksymalny czas realizacji zamówienia to dwa dni robocze.
13. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go.
14. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
15. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
16. Koszt dostawy kurierem DPD:
- za pobraniem (płatność przy odbiorze) - 18zł
- płatność przedpłatą - przelew na konto bankowe/ płatność za pomocą platformy PayU- 15zł
- odbiór osobisty w oficjalnym sklepie Skry - 0zł
17. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
18. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
19. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi od 3 do 5 dni roboczych w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi od 4 do 7 dni roboczych.
20. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej DPD.

§ 4 REKLAMACJA

1. Sprzedawca, przyjmuje odpowiedzialność wobec Klienta, w przypadku gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
4. Składając reklamację Klient powinien napisać własnoręcznie oświadczenie w którym podać: imię oraz nazwisko, numer zamówienia Towaru którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
5. W przypadku gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji należy odesłać na własny koszt na adres ul. Dąbrowskiego 11a 97-400 Bełchatów z dopiskiem „Sklep Kibica – Reklamacja”.
6. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Sprzedawcę za uzasadnione.
9. Sprzedawca w terminie 7 dni roboczych powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

§ 5 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta z późn. zm., a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
-pisemnie na adres Sklepu tj.: ul. Dąbrowskiego 11a, 97-400 Bełchatów;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@skra.pl.
3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
4. Konsument, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż 1 produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta co najmniej 1 produktu z danego zamówienia), Konsumentowi nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej), termin dla Sprzedawcy dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Sprzedawcę ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument.
5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
7. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy zamówiony uprzednio Towar.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem lub odbiorem w punkcie (np. w paczkomacie) i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dołożono wszelkich starań, aby opisy dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta. 2. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
3. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
6. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność sklepu internetowego i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.