OFICJALNY SKLEP Przykładowy tekst

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA

 1. KPS SKRA Bełchatów S.A. (dalej „Spółka”, „Sklep”),  przyjmuje odpowiedzialność wobec Klienta,
  w przypadku gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Spółka odpowiada
  z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 2. Sklep nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego
  o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sklep w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 4. Składając reklamację Klient powinien napisać własnoręcznie oświadczenie w którym podać: imię oraz nazwisko, numer zamówienia Towaru którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 5. W przypadku gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji  należy odesłać na własny koszt na adres ul. Dąbrowskiego 11a 97-400 Bełchatów z dopiskiem „Sklep Kibica – Reklamacja”.
 6. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 7. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego Towaru.
 8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Spółkę za uzasadnione.
 9. Sklep w terminie 7 dni roboczych powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane
  w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
  o prawach konsumenta z późn. zm., a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  • pisemnie na adres Sklepu tj.: ul. Dąbrowskiego 11a, 97-400 Bełchatów,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@skra.pl,
 3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
  o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Konsument, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż 1 produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta co najmniej 1 produktu z danego zamówienia), Konsumentowi nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane
  w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej), termin dla Sklepu dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Sklep ostatniego
  z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument.
 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Spółce zamówiony uprzednio Towar.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem lub odbiorem w punkcie (np. w paczkomacie) i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.